Andhra Pradesh

Vijayawada

Mr. C. Vijaya Babu /Mr.J. Jaison
30-60-3, Kokarajeswari Hospital Road,
Likkipullaaiah Street,
Durga Aahraharam,
Vijayavwada-520 002.
Mobile:  +91 98417 28887 /
               +91 98417 10016

vijayababu@vimicrosystems.com
ap@vimicrosystems.com


Hyderabad 

Mr.C. Vijaya Babu / Mr.M. Ragunath Sahoo
No. C2, Priya Colony,
Gudimalkapur, Mehdipatnam,
Hyderabad-500 028.
Mobile:  +91 98417 10016
vijayababu@vimicrosystems.com
hyd@vimicrosystems.com